บทที่ 2

บทที่2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงงานไร่เบญจวรรณ ราชบุรี

2.1 พืชไร่

2.2 ไร่เบญจวรรณ

2.3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกษตร

2.1 ไร่เกษตร

พืชไร่เป็นไม้ประเภทไม้ล้มลุกและไม้ทนแล้ง ต้องการน้ำน้อย มีอายุการปลูกและการเก็บเกี่ยวไม่นาน และเมื่อให้ผลผลิตแล้วลำต้นก็จะตาย พืชไร่ถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรของประเทศไทย พืชไร่ที่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจนำรายได้มาสู่ประเทศไทยอย่างมาก เช่น อ้อย เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำตาลทราย ข้าวโพด เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ มันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งและอาหารสัตว์ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรกรรมได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร่อย่างมีคุณภาพ เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรป,กมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ซึ่งให้ผลผลิตสูง ทนโรค ส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี ซึ่งมีคุณสมบัติหวานกรอบ เป็นต้น

63675497

63675497

การจำแนกพืชไร่

พืชไร่สามารถจำแนกตามประโยชน์ใช้งานได้เป็น พืชอาหารสัตว์ พืชใช้เมล็ด พืชคลุมดิน พืชหัว พืชสมุนไพร พืชเส้นใย พืชน้ำมัน พืชน้ำตาล เป็นต้น
ตัวอย่างพืชไร

mm1

1298018289_168058997_1--10--

ประเภทอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด ข้างฟ่าง ประเภทใช้เมล็ด ได้แก่ ข้าวโพด ข้างฟ่าง และต้นถั่วสำหรับเป็นอาหารสัตว์ ประเภทคลุมดิน ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว ประเภทใช้หัว ได้แก่ มันฝรั่ง มันเทศ มันสำปะหลัง ประเภทสมุนไพร ได้แก่ ฟ้าทลายโจร ตะไคร้หอม ขมิ้น ประเภทเส้นใย ได้แก่ ฝ้าย ปอ ป่าน ประเภทให้น้ำมัน ได้แก่ ถั่วเหลือง ละหุ่ง ทานตะวัน งา ประเภทให้น้ำตาล ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ตาล
พืชอุตสาหกรรม

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki

2.2 ไร่เบญจวรรณ

ความเป็นมาของไร่เบญจวรรณ เมื่อปี 2534 ที่ดินแปลงนี้ยังเป็นดินที่ขาดการพัฒนา เป็นดินลูกรังเกือบทั้งแปลง เป็นปัญหาที่จะทำการเกษตร ไม่ว่าเป็นพืชชนิดไหนก็มีปัญหาหมด แม้กระทั่งการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย สุดท้ายการคิดแก้ไขได้เริ่มจากการศึกษาจากนักวิชาการพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน และความร่วมมือจากหมอดินอาสา ความพยายามที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดการค่อนข้างสูง เพราะบางครั้งต้องอาศัยซื้อหน้าดินที่สมบูรณ์จากต่างจังหวัด และขุดสระน้ำ เพื่อนำดินขึ้นมาผสมกับวัชพืชและปุ๋ย รวมทั้งการไถกลบครั้งแล้วครั้งเล่า

เวลาผ่านไปถึงปี 2537 ที่แปลงนี้ ประมาณ 60 ไร่ ได้ผ่านการพัฒนา ให้สามารถนำพืชบางอย่างมาปลูกได้ แต่ต้องใช้ปริมาณน้ำค่อนข้างสูง ทำให้เกิดปัญหาอีก ในที่สุดได้ตัดสินใจพัฒนาแบบรวมยกแปลง โดยการเพิ่มระดับหน้าดิน เป็นขนมชั้น แบบเต็มพื้นที่ และบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกพืชประเภทไม้ผลที่ไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ทับทิมจันทน์ และม่วงสายพันธุ์ต่างๆ เรื่องนี้เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2539 และปรากฎว่าความพยายามจึงสำเร็จ ไม้ผลออกผลอย่างเต็มที่ ภายการดูแลระบบน้ำอย่างเป็นระบบ แบบอิสราเอล หรือการปลูกพืชในทะเลทราย ซึ่งยอมรับว่าใช้งบประมาณสูงมาก แต่เนื่องจากความตั้งใจให้ที่แปลงนี้เป็นโอเอซิส ให้ได้และทุกอย่างก็ประสบผลสำเร็จ ไร่เบญจวรรณกลายเป็นสถานที่เรียนรู้ทางการเกษตร เป็นที่จัดกิจกรรมเชิงความรู้แก่นักเรียน และบุคลากรทั่วไปขององค์กรต่างๆ

ณ.วันนี้ที่ดินแปลงที่เป็นลูกรังแปลงที่เป็นลูกรังทั้งหมดแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ผลิตผลไม้นานาชนิดออกสู่ตลาด เป็นผลไม้ปลอดสารเคมี จนได้การรับรองเป็น OTOP และได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรและเป็นสมาชิกความปลอดภัยอาหาร ด้านพืช หรือเครื่องหมาย Q

นอกจากไร่เบญจวรรณจะมีสวนผลไม้มากมายแล้วยังมีห้องพัก บ้านพักแบบโฮมสเตย์ หรือนอนเตนท์สำหรับนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สดชื่น ปราศจากมลพิษ ต้องการพักผ่อนกับห้องพักที่สะดวกสบายหลีกหนีความวุ่นวายชีวิตในเมืองหลวง สู่ความเงียบสงบมาสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายและอิ่มอร่อยกับผลไม้สดจากไร่เบญจวรรณได้

 

188464_497741560247999_233418120_n.jpgที่มา http://www.benjawangarden.com/

 

2.3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกษตร

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกษตร หมายถึง กระบวนการผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีการเพาะปลูกพืช มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “กสิกรรม” และวิธีการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ อย่างเป็นระบบ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียกว่า เกษตรกร แรงงานจำนวน 42% ของทั้งโลกอยู่ในภาคเกษตรกรรม จึงถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่แพร่หลายที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมยังคงมีปริมาณเพียงไม่ถึง 5% ของผลผลิตมวลรวมของโลก (Gross World Product: GWP)

ประเภทของเกษตรกรรม

เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวน การทำไร่ เป็นต้น

 2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู หรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีก เป็นต้น

3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น

4. ด้านป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรม

จุดเริ่มต้นในสมัยโบราณ

การทำเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในดินแดนแถบ Fertile Crescent โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นประเทศซีเรียและตอนใต้ของอิรักในปัจจุบัน เมื่อช่วงประมาณ 9,500 ปีก่อนคริสตกาล คนในสมัยนั้นเริ่มมีการคัดเลือกพืชอาหารที่มีลักษณะตามความต้องการเพื่อนำไปเพาะปลูก

ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ระบบเกษตรกรรมขนาดเล็กได้แพร่เข้าไปสู่อียิปต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในอนุทวีปอินเดีย ซึ่งปรากฏหลักฐานในการขุดค้นแหล่งโบราณคดี Mehrgarh ในภูมิภาค Balochistan จนถึงเมื่อ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล ในอียิปต์เริ่มมีการทำเกษตรกรรมขนาดกลางบนริมฝั่งแม่น้ำไนล์ และในช่วงเวลานี้ในภูมิภาคตะวันออกไกลก็มีการพัฒนาทางเกษตรกรรมในรูปแบบเฉพาะตน โดยจะเน้นเพาะปลูกข้าวเจ้าเป็นพืชผลหลักมากกว่าข้าวสาลี

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s